Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Ing. Dušan Szalbot

Čujkovova 1714/21
70030 Ostrava
 
IČ  : 10655905
DIČ: CZ6305101946

    I.
       Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují a upřesňují smluvní vztah mezi dodavatelem (dále jen „prodávající“) a odběratelem -firemním zákazníkem (dále jen „kupující“). Prodávající je v tomto případě Ing. Dušan Szalbot, Čujkovova 1714/21, 70030 Ostrava

 

Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s platnými předpisy a zákony na území ČR a řídí se  obchodním zákoníkem dle  ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „smlouva“). Smlouva, jejíž obsah se řídí ustanoveními těchto VOP, vzniká na základě přijetí objednávky kupujícího , činného v předmětu podnikání - ubytování, hostinská činnost,  prodávajícím (dále jen „objednávka“). Prodávající se na základě smlouvy zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží specifikovanému v objednávce  a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu za dodané zboží.
2.  Pokud by byla některá ujednání v rámci platných zákonů i ve vztahu mezi obchodníky neplatná, nebo by se neplatnými stala, zůstávají ostatní ujednání  kupní smlouvy  včetně těchto ujednání platná podle ostatních předpisů a neplatné ujednání bude formou výkladu a přizpůsobením obchodním zvykům co nejlépe změněno na platné.
3.  Ing. Dušan Szalbot, provozovatel obchodu "horecatex.cz" prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.
 
                 II.
                 Objednávka zboží
1. Prodávající se zavazuje zakázkovou výrobou  dodat kupujícímu zboží na základě objednávky učiněné on-line prostřednictvím  internetového katalogu, ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (i faxem) nebo elektronickými prostředky (e-mailem).
2. Objednávka musí obsahovat zejména :
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení )
b) přesný název objednaného zboží, popř. katalogové označení nebo číslo
c) požadované množství
d) místo dodání
f) podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat a razítko kupujícího v případě osobní
   objednávky
3. Nedílnou součástí objednávky je souhlas s těmito VOP.
4. Smlouva je uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku. Objednávku je možné potvrdit písemně, faxem nebo elektronicky po ověření kontaktu kupujícího, dostupnosti zboží v okamžiku objednávky a možného termínu dodání.
5. Dodatečným objednáním dalšího zboží vzniká další objednávka.
6. Kupující má právo odstoupit od objednávky do doby potvrzení objednávky.
7. Uvedené ceny jsou velkoobchodní bez DPH a platí pro odběr minimálního množství kusů uvedených na stránce produktu. Pokud zákazník s IČ bude trvat na objednaném množství nižším, než je uvedené minimální, pak souhlasí s dodatečnou marží maloobchodní ve výši 30%, která se bude vztahovat na položky, u kterých minimální objednané množství nebylo dodrženo.
 
                                               III.
                                                Dodací podmínky
1. Dodací lhůta je potvrzována prodávajícím: dodání do 10 pracovních dnů (14 kalendářních), popř. den na výslovné přání kupujícího. Dodání zboží dodavatelem v kalendářním týdnu bezprostředně následujícím po dohodnutém kalendářním týdnu, budou smluvní strany považovat za včasné dodání zboží dle smlouvy.
2. Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení objednávky - uzavření smlouvy není-li stanoveno jinak.
3. Požaduje-li kupující termín dodání  v určitém kratším termínu, bude objednávka potvrzena pouze k přihlédnutí o možnostech realizace objednávky v požadovaném termínu.  Nebude li stanoveno jinak, standartním termínem pro dodání zboží v případě potvrzené objednávky je dle bodu 1. ) od okamžiku uzavření smlouvy, potrzení objednávky , podle skutečnosti, která nastane dříve nebo v případě požadavku na zálohu od úhrady požadované zálohy. Dodací termíny individuálních požadavků na rozměry nebo provedení budou řešeny také individuálně.
4. Prodávající může dodat zboží i před uplynutím dodací lhůty pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu při osobním odběru. Tím potvrzuje úplnost zakázky i kvalitu dodaného zboží. Pokud je zboží dodáváno tak, že není schopen ihned zajistit kontrolu,  je povinen zajistit ji neprodleně po převzetí zboží . V souladu s OZ má povinnost učinit tak co nejdříve a případnou reklamaci uplatnit nejpozději do 7 dnů od data převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výrobky jsou v souladu s ČN a prohlášením o shodě.
6.  Náklady a způsob dopravy v tuzemsku jsou určeny dle sazeb podle výše objednávky v internetovém katalogu  a do zahraničí budou řešeny individuálně podle platných  tarifů dohodnutých přepravních služeb. Náklady na dopravu do výše objednávky 5.000,- bez DPH hradí kupující, nad tuto částku prodávající.
 - do výše objednávky 5.000,- bez DPH............... 121,-Kč +%DPH za každý balík do 30kg
   - objednávka nad 5.000,- bez DPH.......................v ceně
7.  Barevné odchylky odstínu - neprebíráme odpovednost za odchylky odstínu barev mezi fotografiemi na internetu a zaslaným zbožím,  v této  souvislosti výslovně doporučujeme využít možnost objednání vzorku.  Bežné barevné odchylky nebo rozdíly struktury zboží  mezi jednotlivými zásilkami v delších časovývh odstupech - min. 30 dnů, jsou nevyhnutelné a nejsou vadou zboží.
8. V případě, že se zásilka vrátí zpět jako odmítnutá, nebo nevyzvednutá v termínu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na její přepravu.
 
    IV.
 Cena a platební podmínky
1. Kupní (velkoobchodní) cena je ve smlouvách a v cenících prodávajícího uvedena vždy bez DPH a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, nezahrnuje náklady na balení a náklady na dopravu do místa určení.V případě objednávek nad 20.000,- Kč bez DPH kupující může využít e-mailový kontakt s požadavkem na individuální cenovou nabídku.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, u objednávek nad 25.000,-Kč bez DPH může být kupující na vyzvání prodávajícího povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu a to na základě zálohové faktury prodávajícího minimálně 50% z kupní ceny stanovené ve smlouvě se splatností 3 dnů od odeslání zálohové faktury kupujícímu. Prodávající není povinen zahájit plnění dle smlouvy do doby, než bude záloha kupujícím zaplacena. Celou kupní cenu za zboží po odečtení zálohy se kupující zavazuje zaplatit na základě konečné faktury prodávajícího se splatností  stanovenou na základě smlouvy nebo potvrzené objednávky. Kupující a prodávající se výslovně dohodli, že pro účely doručení písemností  je doručovací adresou adresa jejich sídla zapsaná v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku,  popř. mailová adresa kupujícího, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura  - řádný daňový doklad. Faktura musí obsahovat všechny povinné údaje dle platných předpisů. Kupující je povinen si na faktuře překontrolovat správnost údajů týkajících se jeho a případné nedostatky prodávajícímu ihned oznámit. Změny uplatněné po uplynutí 30 dnů nelze již ve faktuře opravit a případné následky nese kupující.
Slevy , poskytované podle objemu objednávek položek e-shopu, kromě zboží uvedeného v položce - Akce, slevy:
10.001   -  15.000Kč                       2%
15.001   -   20.000Kč                      3%
20.001   -   25.000Kč                      4%
25.001   -    50.000Kč                     5%
50.001- výš                                    6% 
 Vzhledem k tomu, že dočasně systém neumožňuje automatický odečet slev, bude Vám sleva odečtena v potvrzení objednávky.
 4. Úhrada zálohy, kupní ceny ze smlouvy se považuje za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5.Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu a zboží tak do této doby zůstává v majetku prodávajícího. . Pokud bude kupující s placením faktury v prodlení, a to byť i jen částečně, pod dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující vrátil veškeré výrobky, které jsou předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvy prodávajícího vyhovět a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy doručit na své náklady výrobky na adresu  prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží  přechází na kupujícího již v době jeho převzetí (§ 445 o.z.).
6. Platební podmínky -  dobírka, platba předem - proformafaktura,  u ověřených  klientů  platebním převodem se lhůtou splatnosti  10-14 dní po souhlasu prodávajícím. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku při platbě v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatníkv daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
7. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit možnost platby platebním převodem, nebo v závažných sporech dodávky zcela zastavit,  přičemž kupující není oprávněn vznášet z tohoto důvodu vůči prodávajícímu žádné nároky. Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení. V případě, že odběratel je v prodlení více jak 14 dnů po splatnosti s úhradou svého závazku, bude mu zrušena možnost úhrady platebním převodem se splatností.
8.Přijatou a potvrzenou objednávku lze na základě žádosti kupujícího zrušit a smlouvu tímto ukončit pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy platí do okamžiku, kdy je odeslána informace přepravce o transportu zásilky. V případě , že kupující neodstoupí od smlouvy před odesláním zboží a následně zboží nepřevezme od přepravce, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy a kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z ceny objednávky bez DPH u zboží, které je uvedeno svými rozměry , barvou a vlastnostmi v katalogu. V případě zboží vyrobeného výlučně podle přání kupujícího, je kupující v takovémto případě povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednávky bez DPH.
9. Uvedené ceny jsou velkoobchodní a platí pro uvedené minimální množství na stránce produktu. Může být realizováno i objednávkové množství nižší - k ceně zboží bez DPH  bude účtována maloobchodní přirážka 30% + 21%DPH.
 
                                                 V.
                               Odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po tomto okamžiku odpovídá tehdy, jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinnosti dodavatele.
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě zjevných vad je odběratel povinen tuto skutečnost zaznamenat a neodkladně sdělit  prodávajícímu. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí zboží nebude brán zřetel. Projeví-li se na zboží jakákoliv vada, kterou nešlo zjistit při převzetí zboží, ať už se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka na jakost či nikoliv, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy odběratel vadu zjistil, doručit dodavateli písemné oznámení o výskytu vad zboží, obsahující podrobný popis vady, případně jak se vada projevuje a uvedení data, kdy odběratel vady zjistil. Nedodržení této lhůty nebo náležitostí oznámení o výskytu vad ze strany kupujícího má následky dle ustanovení § 428 odst. 1 obchodního zákoníku.
3. V případě, že se během záruční doby vyskytnou nebo projeví skryté vady zboží, je kupující povinen reklamované zboží na vlastní náklady doručit do provozovny prodávajícího uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Prodávající je povinen reklamaci bez zbytečných průtahů vyřídit a reklamované zboží na vlastní náklady odeslat zpět na místo dodání. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží.
4. U veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na slevu z kupní ceny a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující oznámil prodávajícímu vady v souladu s těmito VOP.
5. U veškerých neodstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující oznámil prodávajícímu vady v souladu s těmito VOP.
6. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, náleží výlučně prodávajícímu. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku neoprávněného uplatnění nároků z vad zboží ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu v plné výši uhradit.
7. Délka záruční doby je u každého druhu výrobku individuální. Odpovědnost za vady se nevztahuje na:
           a) vady vzniklé běžným používáním;
           b) nesprávným použitím výrobku;
           c) nesprávným skladováním.
           d) poškození třetí osobou
           e) poškození vyšší mocí
     Reklamované zboží zaslané zpět na dobírku nemůžeme a nebudeme přijímat!
 
8. Reklamace výrobků nemá odkladný účinek na zaplacení výrobků v plné výši.
 
VI.
                               Vzorky

Vzorky tkanin do formátu A5 jsou odesílány zdarma klientovi na uvedenou adresu. V případě poptávky vzorku většího formátu, nebo hotového výrobku, jsou vzorky zapůjčeny na základě dodacího listu. Zákazník je pak může vrátit v nezměněném stavu (nepoškozené, nepoužité, čisté-neprané). Pokud vzorek nějakým způsobem změnil, nebo se rozhodne jej ponechat, bude vystavena faktura k úhradě vzorku. Vzorky  s rozměry mimo nabídku v Katalogu budou pouze fakturovány, není možnost je vrátit. Vzorky do hodnoty 200Kč, pokud jsou součástí následného obchodního kontraktu, jsou slevou tohoto kontraktu.

 

                                VII.
                                            Závěrečná ustanovení
1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP, nebo není činný v oblasti ubytování nebo hostinské činnosti, popř. činností souvisejících.. Odstoupení od smlouvy se považuje též za doručené, pokud bylo prodávajícím zasláno kupujícímu doporučeně na adresu, která je zaspána jako jeho sídlo v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku  před odesláním zboží na dodací adresu, kterou kupující uvedl.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody, poštovného a balného popř.  dle smlouvy. Prodávající dbá na  orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.         Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží,
2. Kupující není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj závazek nebo pohledávku vyplývající mu ze smlouvy na třetí osobu.
3. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.
4.Odesláním objednávky nebo poptávky  uděluji v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společností RD prima design s.r.o.. se sídlem Kostelní 501, Albrechtice, k zařazení do databáze správce za účelem nabízení produktů a služeb a dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu.
 
a).  V případě sporu je soudní místo u tuzemských zákazníků v místě bydliště nebo sídla žalované strany.
b)   Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.8.2012 a jejich aktuální znění je umístěno na internetových stránkách prodávajícího http://www.horecatex.cz
c)    Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
d)    Prodávající  je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozu internetového katalogu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
e)   Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím  v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.
f)  . Změny VOP  nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 
VIII.
Zásady ochrany osobních údajů "Cookies"
„Cookies“ jsou používány pro následující účely:
  1. Konfigurace stránky – povolují nastavit vlastnosti a služby na stránce.
  2. Autentifikace – poskytují informaci, že uživatel je on-line, takže webová stránka může zobrazit informace a vlastnosti již dříve uživatelem zadané.
  3. Analýzy a studie chování uživatele – umožňují nahlédnout do preferencí uživatele a prostřednictvím jejich analýzy je možné zlepšovat a rozvíjet produkty a služby. Informace jsou sbírány anonymně, bez osobních dat jednotlivých uživatelů.
Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy:
  1. Analytické soubory – analytické „cookies“, které sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.
  2. Dynamické „cookies“ – „cookies“ používané k uložení informací o relacích. Soubory s informacemi o relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou soubory smazány.
  3. Trvalé soubory relace – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.
V souladu s příslušnými ustanoveními novelizovaného zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích s účinností od 1. ledna 2012, má zákazník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Zákazník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.
 
 
ing. Dušan Szalbot